Quick Links
Skip to main contentSkip to navigation

Educational Service Unit #13

Working...

Ajax Loading Image

 

US History

September 11, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MjgzMDAwNjNiMDc1YjcwMGQwNjgzOTUyM2U1YWEyMmY

September 12, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NzE5NjI4MDY4MGJiMjE4NmZkZjc3NzRiNWQ3MTYxNDM

September 14, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MjIzOTc3MDVjMGQxYjY3Y2U3Yjk4NWRmZDFiODU0ZjA

September 19, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NzI2MWU2YTc0N2VjZDkwZmMwOTg0YmE5NWQ4Mjk1YjM

September 20, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NzFiZGFhNTg4N2MxZDk0NzI0NDFjOTFjNTczOTcyZDE

 

October 4, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MGQ2N2ExMDEwMzI0ZWIzYTQ5MWUzNTVmYmNkOTMxYWU

October 5, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YmVjZjk1ZjZkZjEzMDZhYzEwNmM4ZjQxYTdjOTJlMmI

October 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZDA3ZGYyNTgyZWQzODc4YzdjZDRmNjdmZDZkODliZDU

October 9, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDQ2NTM0MDg2ZGNiNTA1ZjA2ZDcxZDI4OTU0ZTM1MjU

October 10, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YTgxZDJlODIyNmNiOGZjNzIwMWIyMjAwZTliYmRiODI

October 12, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Zjk5ZDM4ZmZkZTUxNTllYjYxN2QwNGY5YWFiNDg5Y2I

October 13, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NGJhOWYyNWNmMDIyMWU0Zjk4NzVhZTFmMTYwMWFkNzY

October 16, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Nzk3N2RkMzU0NjMxMDk3MzY4ZWIyNDcyNWM5OTA1Yjk

October 17, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDAwNjgwMDdiZjkwZDljNjJjYTAwNjY1NGNmMTk2N2I

October 18, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Njg2YjdmNjJiMDA1ZTVkNWY0OGM3NDk2MWY2NWZjYTg

October 19, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MzBkMmI5MjY1NWFkNDg1Nzk0MTIwMjdlOWFhOGU3NWU

October 20, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NGU0ZmNkMjEyNGIxNDczYzRmNjQ3ZDg3OTEwNTJkMjQ

October 23, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MTEwYWJiYWU1MDFmNDc2Yjc2NzUzYzNjY2Q3Y2ZiNTY

October 24, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NDc0YWNhN2NkOWEyNDQ5Mzc4YzNmMmQ5NWY3Nzc1YWQ

October 25, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZTE3MTQxM2YxMmRjOGMyYTdkNmRkNTc0ZTVjMzBiYmU