Quick Links
Skip to main contentSkip to navigation

Educational Service Unit #13

Working...

Ajax Loading Image

 

College Algebra

January 4, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZTRkZTlmZjkxNjVhMjdjN2Y5MWNjMzFlYjI2OWI5ZDQ

 

January 10, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OWVlYjYxNTU5MzYzNjE3NTVlOGYzOGY3MTE3ZTc3ZmM

 

January 11, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=N2EyMDlkZDU5ZDU4MmFlZTYyZjFkYjQ4MTcxYjM4YTE

 

January 16, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjE4NzRjNGM2NDVlMTUxODZiMGNkZjdiMTI2MGVmNjU

 

January 23, 2017 

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MzEwNmYxZTE0ZmViZTMxYWFiMDkyYTgyODAyYTA3Mzc

 

January 26, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NmZjNmVhMTlkMTM2MTZmZWEzNmFjYmVjMDFhYTk1YjU

 

January 30, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NGYwZDc2MDVmMzY0MzQ3NGNhZjkxMzc1ZWYxYzM0NDg

 

January 31, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NTEwZDdhOTcwNDY3OTU2YjU3OTkwMGU3YzU2MzVjZGE

 

February 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NzU3MjVlMTI1ZjYxNjRjYmJlYjljNGVjNDFjZGNhOWM

 

February 7, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YmFmNTExN2NhOGNmMGY4OThkYmFjODEwMjMyYjdlOTI

 

February 21, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OTIxNDlmZTY5MDhlZGIzOGE4OGExZjU4MDVhZGM2ZTM

 

February 22, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZmVkYzgzZWZjZDBmY2E1ODBhNDFhMjlmZDZiZDliOGE

 

March 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Nzc3MTA1YjQwZWJhYjE5ZTdkZjMyMjcyN2I0ZTdjZTA

 

March 13, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YWQxYTI1ZTc3MzVmZGE2ZmIxZDAxZGMwODc4NmZkZTQ

 

March 29, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NmNkNDgwNDRmNjZlN2ZiNTJjY2Q2MjYxZmRkMDZhZTk

April 3, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NTkxZmI2NjA1YWY4NmExYTRiYjcwMTNkMTgwZTEyZjY

 

April 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Y2M1MDdjYTMwOTAwMzY3YTM0YzUwM2YxMjhkNjg2M2Y

April 18, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZjZlNGY0NDcwZWExNzI3ZDhhYjhiZDQ1OWE2ZDVmNmY

April 20, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MWRlNGFhYWRlZDVhMDA2NjBjODQyNTMxNWY1NGJjMmY

 

September 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Nzc2N2RiNjY4MmM4ZmI0ODZmZDdkMGExZGE1N2M4NTA

 

September 13, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MDk2NDRkM2Q4ZWUzN2MxMTVhNmMyZDU1Y2QxOTg5ZmY

October 5, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OWE4YzM3YzQ4NmQ0MTg4YWQ2Y2VmMGMxZmEyOTBhNjM

October 10, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=ZmMwZDQzOTBiODlkMWQyOTljNWE2OTdkNzA5MDU1MDk

October 17, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MWY3MWIzYTc4NzMxZTA1ZGM1M2E0ZWI5OTI1MTI0Nzc

October 18, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YzMwOTcyYTI4NjkzYTJlZDZjMzlhNDg2MDczYzk1ODA

October 19, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YjRjOTA1OWMwMDA5Y2E0NDQyMGRlNWMwMDUxYjk3MjQ

October 24, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OTUwNmVjYjMwZjc5NjU2NmE1NTU4MzM5MDdkMTI5ZmM

October 31, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=N2RlZDA3NWZjN2YyNWZlNjk2YzM3ZWUxMTY1NjU2ZjY

November 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=Y2FhMTdjNGYyYTViODYzMjUxMDA3YWNiNThmZTFjMDE

November 9, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=OTNjMWFiNjRhYzFlOWE3YzU1YTZhY2NkNjkzOGVlYWM

November 16, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MTQ1NmJlOTQ5N2Y1Zjg3NzI2Nzc0NzY5Y2M1OWFiODg

November 20, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=YmNiZWVmZDU2NDdmZmRjMDdiNTFhMjYxNjk3YzllZmI

November 21, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NGVlODRjYWUzNDNkNGRiZTYyODhkMjdiZTgwMDdmMDY

December 4, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=MGNmNWY4ZjhjYTAwOTBlZjIxMzc3ZjYxZWJiZjc1ZWM1

December 6, 2017

https://live.myvrspot.com/iframe?v=NWY3ZTI2ODQ0ZmMwMTRjNzgxMTEwMGU5YmY1ODMzYTY